Severní energetická a.s.Pravidla pro pohyb cizích osob v blízkosti dobývacího prostoru

20.06.2017

UPOZORNĚNÍ A INFORMACE PRO NEOPRÁVNĚNÉ OSOBY

Společnost Vršanská uhelná a.s.
IČO: 28678010
se sídlem: Most, V.Řezáče 315, PSČ 43467
jakožto provozovatel Lomu Vršany (mapa viz příloha č. 1) a s ním souvisejících zejména těžebních a drážních zařízení

a

společnost Severní energetická a.s.
IČO: 28677986
se sídlem: Václava Řezáče 315, 434 01 Most
jakožto provozovatel Lomu Československé armády (mapa viz příloha č. 2) a s ním souvisejících zejména těžebních a drážních zařízení

tímto upozorňují, že:

1) „vstup neoprávněných osob do prostor Lomu Vršany a Lomu Československé armády je zakázán“,

neboť se jedná o území, ve kterém je vykonávaná povolená hornická činnost;

a informují, že:

„Ten, kdo neoprávněně vnikne do území, ve kterém je vykonávaná hornická činnost se dopustí spáchání přestupku podle ustanovení § 39 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.“;

„Přestupku podle ustanovení § 39 odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů se dopustí ten, kdo úmyslně poškodí zařízení sloužící k využívání nerostného bohatství nebo k provádění činnosti vykonávané hornickým způsobem, jakož i značky upozorňující na zákaz vstupu.“;

2) „vstup na dráhu a na místa v obvodu dráhy je ze zákona zakázán“
a
„všechna místa na dráze a v obvodu dráhy jsou ze zákona veřejnosti nepřístupná“;


a informují, že:

„Ten, kdo vstoupí v rozporu se zákonem na dráhu nebo v obvodu dráhy na místa, která nejsou veřejnosti přístupná, se dopustí spáchání přestupku podle ustanovení § 50 odst. 1 písm. a) zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů.“;

„Ten, kdo poruší nebo ohrozí provozování dráhy a drážní dopravy se dopustí spáchání přestupku podle ustanovení § 50 odst. 1 písm. c) zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů.“;

3)  „při vstupu neoprávněných osob na území, ve kterém je vykonávaná hornická činnost a /nebo při vstupu neoprávněných osob na dráhu a/nebo na místa v obvodu dráhy je provozovatel povinen zastavit veškerý provoz“

a informují, že:

„Kdo úmyslně poškodí obecně prospěšné zařízení nebo ohrozí jeho provoz nebo využívání, dopustí se spáchání trestného činu „Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení“ podle ustanovení § 276 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.“;

„Kdo z hrubé nedbalosti zničí, poškodí, odstraní nebo učiní neupotřebitelným obecně prospěšné zařízení nebo ohrozí provoz obecně prospěšného zařízení, dopustí se spáchání trestného činu „Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti“ podle ustanovení § 277 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.“;

4) „zastavení provozu způsobí provozovateli škodu na majetku“

a informují, že:

„Kdo úmyslně způsobí obecné nebezpečí tím, že vydá cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že se dopustí jiného nebezpečného jednání, dopustí se spáchání trestního činu „Obecného ohrožení“ podle ustanovení § 272 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.“;

„Kdo z nedbalosti způsobí obecné nebezpečí tím, že vydá cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že se dopustí jiného nebezpečného jednání, dopustí se spáchání trestního činu „Obecného ohrožení z nedbalosti“ podle ustanovení § 273 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.“;


5) „vstup neoprávněných osob do prostor Lomu Vršany a Lomu Československé armády a/nebo na dráhu a na místa v obvodu dráhy a/nebo na všechna místa na dráze a v obvodu dráhy, může vést k újmě na zdraví či životě takové vstupující osoby“

a informují, že:

vstup neoprávněných osob do prostor Lomu Vršany a Lomu Československé armády a na dráhu a na místa v obvodu dráhy a na všechna místa na dráze a v obvodu dráhy je zakázán (výše specifikovanými právními předpisy) z důvodu ochrany života a zdraví těchto osob, tedy v jejich vlastním zájmu, přičemž pohyb v těchto prostorách je umožněn pouze oprávněným osobám a řídí se velmi přísnými bezpečnostními pravidly, jejichž nedodržení může mít za následek velmi vážnou újmu na zdraví či životě dotyčné osoby;

6) „v prostorech Lomu Vršany a Lomu Československé armády a na dráze a na místech v obvodu dráhy a na všech místa na dráze a v obvodu dráhy je zakázáno fotografování a pořizování audio a video záznamů bez předchozího povolení provozovatele“;

7) „v prostorech Lomu Vršany a Lomu Československé armády a na dráze a na místech v obvodu dráhy a na všech místa na dráze a v obvodu dráhy je ze zákona a bez povolení provozovatele zakázáno neautorizované používání bezpilotních letounů známých jako tzv. „dronů“

a informují, že:

v případě neoprávněného narušení vzdušného prostoru Lomu Vršany a Lomu Československé armády a vzdušného prostoru dráhy a míst v obvodu dráhy a všech míst na dráze a v obvodu dráhy mohou být použity technické prostředky k omezení pohybu těchto bezpilotních letadel

 


SPOLEČNOST VRŠANSKÁ UHELNÁ A.S. A SPOLEČNOST SEVERNÍ ENERGETICKÁ A.S.
TÍMTO VŠECHNY DŮRAZNĚ ŽÁDAJÍ O RESPEKTOVÁNÍ PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY, TEDY I VÝŠE UVEDENÝCH ZÁKAZŮ

Děkujeme!


zpět

© 2018 - Seven Energy |   Mapa webu